Herstelbeleid BPM voor auto’s geleaset in buitenland

23 december 2010


Herstelbeleid BPM voor auto’s geleaset in buitenland Op 29 september 2010 heeft het Europese Hof van Justitie bij beschikking bepaald dat indien een Nederlandse ingezetene of een in Nederland gevestigde onderneming een auto met een niet-Nederlands kenteken leaset bij een leasemaatschappij buiten Nederland, niet het volledige bedrag van de BPM geheven mag worden en later, na afloop van de leaseovereenkomst en uitvoer van de auto, het restantbedrag aan BPM mag worden terugbetaald. In die situatie mag slechts een bedrag aan BPM geheven worden die evenredig is aan de periode dat de auto in Nederland zal verblijven. Op 21 december 2010 heeft de Staatssecretaris herstelbeleid gepubliceerd. Voor auto’s met buitenlands kenteken die buiten Nederland worden geleaset of gehuurd keurt de Staatssecretaris goed dat het verzoek om teruggaaf wegens export tegelijk wordt gedaan met de aangifte van de verschuldigde BPM. Alleen het saldo van de BPM wordt dan betaald. Eén van de voorwaarden is dat de maximale huur- of leaseperiode maximaal drie jaar bedraagt. Deze goedkeuring doet niet af aan de bestaande teruggaafregeling die is opgenomen in artikel 14a van de Wet BPM op basis waarvan onder meer teruggaaf verkregen kan worden voor Nederlands gekentekende auto’s die worden geëxporteerd naar ander EU of EER landen.