Privacyverklaring

Autoclick, gevestigd aan De Boomgaard 9-14, 1243 HV ‘s-Graveland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

Contactgegevens:

Autoclick
De Boomgaard 9-14
1243 HV ‘s-Graveland
Tel. 035-6989842

Website

Autoclick maakt gebruik van de volgende website:

 • autoclick.nl

Via de website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Autoclick acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Autoclick verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Geboortedatum
 • E-mail adres
 • IP-adres
 • Opdracht/aankoopgeschiedenis
 • On-line klikgedrag
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Auto en kenteken
 • Rijbewijsgegevens
 • Betalingsgegevens
 • Bedrijfsnaam en KVK nummer

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze dienstverlening moet je jezelf eerst registreren. Na registratie bewaren wij de door je opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij je kunnen contacteren in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die je bij ons hebt afgenomen.

Wij zullen de aan je gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze websites kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@autoclick.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Autoclick verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het aankopen van een auto en daaraan gerelateerde diensten en het gebruik maken van de functionaliteiten op de website
 • Het afhandelen van de aankoop van een auto en daaraan gerelateerde diensten en het informeren over het verloop daarvan
 • Het doorgeven van de gegevens aan onze partners ten behoeve van de uitvoering van jouw opdracht/aankoop
 • Het verwerken van mogelijke deelname aan prijsvragen, acties of andere aangelegenheden
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het analyseren van je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Het afstemmen van het aanbod en content op onze website en andere websites en onze correspondentie, op basis van je interesses en aan de hand van je klik- en surfgedrag
 • Autoclick verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Het afhandelen van jouw betaling

Geautomatiseerde besluitvorming

Autoclick neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Autoclick) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Autoclick bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Daarnaast bewaren wij persoonsgegevens zo lang als wij daar op grond van de wet toe verplicht worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Autoclick verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De door jou verstrekte gegevens worden aan aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en de levering van de door jou afgenomen producten en/of diensten. Zo worden alle noodzakelijke gegevens doorgegeven aan de partijen die het door je gereserveerde/aangekochte uitvoeren, zoals transporteurs, leveranciers, bevoegde instanties (oa. RDW, Belastingdienst), dienst-verleners etc. Gegevens kunnen ook verstrekt worden aan technische partners die diensten leveren om uw gegevens op te slaan of onze website te onderhouden. Indien deze derden zich buiten de Europese Unie bevinden zorgen wij dat zij jouw gegevens volgens onze regels behandelen.

Op onze websites zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

E-mails

Vanuit Autoclick versturen wij verschillende e-mail berichten. Deze berichten zijn opgedeeld in twee groepen, serviceberichten en nieuwsbrieven.

Serviceberichten dienen enkel om je te informeren over belangrijke veranderingen of updates gerelateerd aan de producten en/of diensten die je bij ons hebt afgenomen. Dit kunnen bijvoorbeeld verwachte leverdata zijn, bevestigingen, overeenkomsten of wijzigingen in jouw opdracht/aankoop, belangrijke aanvullende informatie, wijziging in de algemene voorwaarden en overige zaken die relevant zijn voor jouw opdracht/aankoop.

Indien je ons voorafgaand toestemming hebt verleend, houden wij je via onze nieuwsbrieven op de hoogte van aanbiedingen, acties en verschillende vormen van onze dienstverlening, die zo goed mogelijk aansluiten op je auto wensen. Als je een opdracht/aankoop hebt gemaakt, ontvang je eveneens onze nieuwsbrieven. Wij stellen de nieuwsbrieven samen op basis van je persoonlijke gegevens, zoals je eerdere opdrachten/aankopen, surfgedrag en klikgedrag op onze website en in de nieuwsbrief. Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen, dan bieden we je onderaan in iedere nieuwsbrief een afmeldmogelijkheid.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Autoclick gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.Autoclick gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Autoclick en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@autoclick.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .Autoclick wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Autoclick neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@autoclick.nl

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring, dan kunt u deze richten aan: Autoclick, De Boomgaard 9-14, 1243 HV ’s-Graveland.